Keskkond ja ohutus

Pöörame suurt tähelepanu nii keskkonnahoiule kui 
ka tööohutusele. Alexela Terminali projekteerimisel ja 
ehitamisel oleme arvestanud Eesti Vabariigi seaduste 
ja Euroopa Liidu rangete keskkonnakaitsenormidega.

2008. aastal paigaldasime terminali territooriumile seirejaama, mis jälgib pidevalt välisõhu kvaliteeti. Seirejaama automaatanalüsaatorid mõõdavad üldsüsivesinikke, aromaatseid süsivesinikke, vesiniksulfiidi ja meteoroloogilisi parameetreid.

Lisaks jälgib vastutav terminalitöötaja seirejaama kvaliteedinäitajaid. Saastetaseme tõusmisel võtab ta tarvitusele vastavad meetmed olukorra lahendamiseks.

Saastetaseme piirväärtused on seadustatud keskkonnaministri 7. septembri 2004. aasta määrusega nr 15 „Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase”. Määrus sätestab, et NMHC (NonMethane HydroCarbons – mittemetaansed süsivesinikud) saastetaseme piirväärtuseks välisõhus on 5 mgC/m³, muudel ainetel (benseen, tolueen, ortoksüleen, paraksüleen) 200 µg/m³.

Seirejaama mõõtetulemused on nähtavad Alexela Terminali kodulehel ning Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (EKUK) kodulehel. Piirväärtused on mõõtetulemuste graafikutel tähistatud punase joonega.