Keskkond ja ohutus

Pöörame suurt tähelepanu nii keskkonnahoiule kui 
ka tööohutusele. Alexela Terminali projekteerimisel ja 
ehitamisel oleme arvestanud Eesti Vabariigi seaduste 
ja Euroopa Liidu rangete keskkonnakaitsenormidega.

Alexela Terminal täidab kõiki kehtivaid ohutuse, keskkonna- ja töötervishoiualaseid õigus- ja administratiivakte ning standardite ISO 9001:2015, 14001:2015 ja ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals) nõudeid.

2002. aastast on terminal sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 standardile, mis kinnitab, et terminali tegevus on keskkonnale ohutu.

2006. aastal valmis laevade ja paakautode laadimisel eralduvate aurude tagastamise ja põletis hävitamise süsteem. Rajamisel on täiendav aurude käitlemissüsteem, mis asendab aurude põletamise regenereerimisega vedelaks taaskasutatavaks produktiks.

Kõik mahutid on varustatud sisemise ujuvkatusega, mis vähendab naftasaaduste aurustumist võrreldes tavalise mahutiga 95%. Mahutid paiknevad veekindla põhjaga raudbetoonist valliga piiratud alas. Terminali territooriumile koguneva sadevee puhastame õlipüüduris.

Võimaliku merereostuse korral oleme valmis saastunud ala piirama poomidega. Suudame reostuse likvideerida kiirelt ja efektiivselt. Oleme liitunud ülemaailmse naftareostuse tõrjet pakkuva organisatsiooniga Oil Spill Response Limited (OSRL, www.oilspillresponse.com). Terminal on varustatud autonoomse tulekustutussüsteemiga.